Welkom
Opleidingen
Therapie
Diagnostiek
Contact
Route
Tarieven

Als psycholoog ben ik gespecialiseerd in kinderen, jongeren. Ik werk experiëntiëel en ontwikkelingsgericht. Beide kaders benadrukken de belevingswereld van het kind/ jongere in zijn omgeving.

Er wordt steeds gestart met een intakegesprek om het probleem te aanhoren. Meestal wordt gevraagd dat beide ouders en het kind/jongere aanwezig zijn tijdens dit eerste gesprek om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna volgt er een exploratiefase, belevingsonderzoek of -indien gevraagd- andere testings, om psychische moeilijkheden/stoornissen te onderkennen. Vervolgens wordt tijdens een adviesgesprek met de ouders het verdere behandelingsplan besproken en wordt er gestart met therapie/begeleiding indien de ouders dit wensen.

Er wordt gekeken naar het kernconflict bij  kinderen of jongeren en op welk ontwikkelingsniveau ze zich bevinden of vastlopen in hun ontwikkeling, hetgeen meestal de oorzaak is van de klacht. Therapie wordt dan hierop afgestemd. Als grondhouding wordt er gekeken naar de ervaring of beleving  van het kind/jongere. Het doel van therapie is het kind/jongere  in contact te laten komen met zijn gevoelens. Als gevoelens worden geuit, kan dit een plaats krijgen en kan er verandering plaats vinden.

Kinderen en jongeren gaan pas iets van zichzelf laten tonen als ze het gevoel hebben dat ze aanvaard worden zoals ze zijn en dit kunnen tonen in een veilige context. De vertrouwensband tussen cliënt en therapeut is daarom de basisvoorwaarde voor de start van een goede therapie. Ook het afstemmen van de therapeut op het tempo van de cliënt is essentieel binnen de therapeutische relatie.

Onderstaande technieken schetsen mijn manier van werken:

Speltherapie of creatieve therapie. Praten is vaak moeilijk voor een kind. Kinderen kunnen hun gevoelens nog moeilijk onder woorden brengen. Spel is echter de taal van het kind. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezig houdt en welke problemen het ervaart. De therapeut stemt zich zo veel mogelijk af op het kind en verwoordt wat het kind speelt, waardoor het kind meer inzicht krijgt in zichzelf en de situatie. Door bepaalde technieken toe te passen kan het kind zichzelf en zijn omgeving anders gaan beleven. In het spel kunnen ook bepaalde gebeurtenissen verwerkt worden door ze opnieuw uit te spelen.

Gesprekstherapie. Met jongeren wordt er vaak gewerkt aan de hand van gesprekstherapie.

Actie en dramatechnieken (psychodrama). Via deze weg kan de jongere zijn probleem meer  beleven / in kaart brengen en op weg helpen naar een nieuw evenwicht.

Wanneer therapie start of enige tijd bezig is, merkt men thuis meestal een verandering  op. Daar het kind binnen de therapie zijn beleving kan uiten, heeft dit een positief effect daarbuiten. Dit neemt niet weg dat er ook met de ouders kan worden gewerkt. Via oudergesprekken worden bepaalde problemen verder besproken en wordt er verder advies gegeven.